Algemene voorwaarden


Artikel 1

DRAAGWIJDTE - De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen. Door het enkele feit van zijn bestelling erkent de klant deze voorwaatdél1teliennenen.ze te aanvaarden en ziet hij af van eventueel bestaande eigen voorwaarden. Ingeval de bestelling mondeling, per e-mail of per telefax gebeurt, kan de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet betwisten, indien hij deze kent uit documenten opgesteld naar aanleiding van vroegere offertes, bestellingen of de uitvoering ervan. Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan zijn. Zij laten het overige deel der voorwaarden onverminderd van toepassing zijn;


Artikel 2

AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN - Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Elk verstrekt order bindt de klant, doch bindt ons slechts na bevestiging ervan. Behoudens bij schriftelijke bevestiging of bevestiging per telefax door ons, geldt een order slechts als aanvaard door ons, indien een begin werd gemaakt met de uitvoering ervan.


Artikel 3

PRIJZEN - Alle verkopen worden gesloten tegen de op de datum van de aanbieding geldende tariefprijs. Alle prijzen zijn vastgesteld in functie van de productiekosten, wisselkoersen. belastingen en toltarieven Welke gelden op de dag der orderbevestiging. Nadien blijven wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te veranderen wanneer voor ons prijsverhogingen optreden. ingevolge de ongunstige evolutie van één of meerdere der voormelde factoren, op het tijdstip van de levering. ook al was deze evolutie reeds op de dag der orderbevestiging te voorzien.


Artikel 4

LEVERINGSTERMIJN ~ De opgegeven leveringstermijnen dienen slechts als aanduiding en zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak ook; geeft de klant l100itrecht op schadevergOeding,ol1tbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting dan ook, welke voor hem uit de overeenkomst of enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.


Artikel 5

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende en ontbindende voorwaarde van gebleken kredietwaardigheid van de klant, zodat wij ten alle tijde gerechtigd zijn elke levering voldoende zekerheid van betaling te verlangen. Wanneer naar onze mening deze zekerheid niet kan gegeven worden, zijn wij gerechtigd elke verdere levering te weigeren en een al dan niet gedeeltelijke uitgevoerde overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade.


Artikel 6

VERZENDINGEN: Alle koopwaren worden verkocht afgehaald en aanvaard in onze magazijnen of voor het vertrek in de voortbrengende fabrieken. Wij kunnen dus geen klachten aanvaarden uit hooide van zichtbare gebreken of niet overeenstemmende afmetingen. De goederen reizen op risico van de geadresseerde. zelfs indien hel vervoer door onze wagens wordt verzekerd. Het vervoer zal enkel geschieden op berijd- en bereikbare wegen.


Artikel 7

WIJZIGING - Elke wijziging die gevraagd wordt na bestelling, hetzij dele ter studie of in uitvoering is. zal voorwerp uitmaken van een aanpassing zowel van prijs als van leveringstermijn, in verhouding met de gevraagde wijziging. Deze clausule is van kracht zelfs indien verzuimd werd belanghebbenden omtrent deze prijswijziging te verwittigen.


Artikel 8

KLACHTEN -Klacht of betwisting betreffende een factuur of levering moet ons op straffe van nietigheid medegedeeld worden binnen de 5 dagen na ontvangst.


Artikel 9

HINDERVQOR NORMALE UITVOERING VAN DE LEVERING -Indien een levering niet kan geschieden of een werk niet kan aangevat worden om redenen waarvan de schuld ligt bij de. koper, zullen de supplementaire vergoedingen voor verplaatsingen lonen, van rechtswege door de koper verschuldigd zijn, alsook voor kosten van langere stockage bij levering en financieringskost van de waarde der gestockeerde goederen.


Artikel 10

GARANTIE - De garantie op de geleverde goederen bedraagt een enkele termijn van zes maanden en voor een normaal gebruik gedurende acht uren per dag en dit voor alle verborgen constructie- of grondstofgebreken. Enkel in geval deze aanvaard werden door de voortbrengende fabriek. Deze waarborg bepaalt zich bij het kosteloos leveren of instaat stellen in onze werkhuizen van de gebrekkige stukken, het demonteren en hermonteren der stukken zal uitsluitend door onze zorgen of op onze aanduidingen dienen te gebeuren, op straf van verval van alle garantie. De waarborg beperkt zich daarenboven bij de herstelling of vervanging der stukken: de kosten van demonteren en hermonteren bevatten gebeurlijke verplaatsingskosten van onze werklieden en blijven ten laste van onze klanten. Onze werklieden, gebeurlijk daarvoor tewerkgesteld, verblijven en werken onder de volledige verantwoordelijkheid der klanten. Indien de machines of goederen gedemonteerd geleverd worden, zal de plaatsing; op straf van verlies ván alle verantwoordelijkheid en waarborg slechts mogen gebeuren, hetzij op onze aanduiding het zij door onze werklieden die in dit geval reizen, verblijven en werken op kosten en verantwoordelijkheid van onze koper. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde producten. Aldus wordt de leverancier ontheven van de verantwoordelijkheid van artikel 1641 en volgende van het B.W. De garantie is ongeldig wanneer de koper niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan. Ingeval van vastgesteld defect is de koper verplicht binnen de vijf (5) dagen volgend op de vaststelling een schriftelijke klacht in te dienen. Gebeurt dit buiten deze tijdstermijn ,dan is de klacht niet ontvankelijk en vervalt deze garantie.


Artikel 11

FACTURATIE- Deze die bestelt met het verzoek de facturatie van het geleverde op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair met deze derde verbonden tegenover bvba AlTER-ECO tol naleving van alle verbintenissen.


Artikel 12

BETALING. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige terugvordering zijnerzijds. Klachten betreffende een onderdeel van de factuur ontheffen de klant nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de factuur, overeenkomstig lid 1 hierboven. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat: a. alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden. b. alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest afwerpen van 1 % per maand of gedeelte daarvan. c. alle verschuldigde bedragen die niet betaald zijn binnen de 14 dagen na ,het Verzenden vaneen aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege worden verhoogd met 15%, met een minimum van 50 euro. d. wij het recht verkrijgen, ,zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en tot bijkomende voorwaarden welke in het voordeel van de klant werden overeengekomen, o.a. inzake kortingen en betalingsmodaliteiten, als vervallen te beschouwen, ongeacht of zij worden toegestaan voor een individuele bestelling, dan wel voor alle bestellingen binnen een bepaalde of onbepaalde periode. e. wij het recht verkrijgen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen of de uitvoeringen van geheel of gedeeltelijk op te schorten.


Artikel 13

EIGENDOMSVOORBEHOUD-Zolang zij niet volledig betaald zijn, blijven alle geleverde goederen onze volledige eigendom, dit in afwijking van alle verplichtingen van de verkoopsovereenkomst.


Artikel 14

BEVOEGDHEID - Deze overeenkomst en alle er uit voort vloeiende rechtsbetrekkingen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken en de vrederechter van Aalst en Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen ván gebeurlijke geschillen.