Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en definities

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn - enkel en bij uitsluiting van alle andere - van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten door of namens BIO-CIRCLE BV, met zetel te Groenenbrielstraat 33, 9320 Aalst en met als ondernemingsnummer 0779.437.263 (hierna “de verkoper” genoemd).

1.2. De “koper” verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van de verkoper offertes, aanbiedingen of producten en/of diensten ontvangt of een overeenkomst met de verkoper sluit. Een “koper-consument” is een natuurlijke persoon die goederen bij de verkoper aankoopt en deze gebruikt voor niet-beroepsmatige doeleinden. Een “koper-onderneming” is een natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en in die hoedanigheid een overeenkomst sluit met de verkoper.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van de verkoper (https://bio-circle.be/algemene-voorwaarden).

Producten en diensten Die de verkoper aanbiedt

2.1. De verkoper biedt innovatieve en biologische reinigingsmachines en -vloeistoffen aan. Daarnaast worden ook serviceovereenkomsten aangeboden, met het oog op het onderhoud van aangekochte machines.

2.2. Het onderhoud van aangekochte machines omvat: filtering van de vloeistof, verwijderen van eventueel bezinksel van olie en vetten, schoonmaken of vervangen van filters, complete werking van de machine controleren en problemen voorkomen zodat de koper kan vertrouwen op een optimaal reinigingsproces.

2.3. De verbintenissen waartoe de verkoper zich verbindt in het kader van de serviceovereenkomst (het leveren van een dienst), zijn middelenverbintenissen (naar best vermogen), en kunnen in geen geval aanschouwd worden als resultaatverbintenissen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd door de verkoper.

Aanbiedingen, offertes en prijszetting

3.1. De catalogi, reclamefolders, prijslijsten en andere aanbiedingen hebben slechts indicatieve waarde. Zij krijgen een bindend karakter wanneer er uitdrukkelijk naar verwezen wordt in de orderbevestiging.

3.2. Het product- en prijsaanbod zijn slechts geldig gedurende de uitdrukkelijk vermelde termijn van het aanbod en in ieder geval slechts tot uitputting van de stockvoorraad. Indien geen termijn vermeld is, bindt het aanbod de verkoper slechts gedurende vijftien (15) kalenderdagen met ingang van de datum van uitgifte.

3.3. Wanneer een product definitief niet beschikbaar is, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht. In geval van definitieve onbeschikbaarheid, kan de koper de bestelling kosteloos annuleren. De verkoper is nooit aansprakelijk voor de schade die resulteert uit de definitieve onbeschikbaarheid van een product.

3.4. Nabestellingen worden verkocht voor de thans geldende prijs en onder de thans geldende voorwaarden. Eerdere aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen.

3.5. De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief verzendkosten btw en eventuele andere overheidsheffingen.

3.6. De kosten voor verzending bedragen 15,00 EUR. Voor bestellingen vanaf 200,00 EUR is de verzending gratis.

3.7. De prijs van een onderhoud wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde van de gebruikte materialen en de duur van het onderhoud.

Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel tot stand na ontvangst van een (elektronische) orderbevestiging vanwege de verkoper.

4.2. Het plaatsen van een bestelling kan via e-mail, telefonisch en via de webshop.

Betaling

5.1. Alle aankopen dienen betaald te worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de factuurdatum. Aankopen via de webshop dienen onmiddellijk of uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de orderbevestiging (indien werd gekozen voor de optie ‘achteraf betalen’) betaald te worden.

5.2. Bij niet-betaling is de koper na het verstrijken van de termijn van 30 kalenderdagen in gebreke.

5.3. Wanneer de koper-onderneming in gebreke blijft, zullen er aanmaningskosten worden aangerekend van 15,00 EUR per aanmaning. Vanaf het verstrijken van de vervaldatum zullen tevens verwijlintresten aangerekend worden van 10% op het factuurbedrag (inclusief btw), alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schadevergoeding te eisen indien hij zulke schade kan bewijzen.

5.4. Wanneer de koper-consument in gebreke blijft, zullen er aanmaningskosten worden aangerekend van 10,00 EUR per aanmaning. Vanaf het verstrijken van de vervaldatum zullen er verwijlintresten aangerekend worden aan 4% op het factuurbedrag (inclusief btw), alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 5% van het factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schadevergoeding te eisen indien hij zulke schade kan bewijzen.

5.5. In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden met betrekking tot één factuur door de koper, worden alle openstaande facturen van de koper onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft de verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak in hoofde van de verkoper tot schadeloosstelling van zijn geleden schade.

5.6. In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van de koper, zullen de vorderingen van de verkoper en de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.7. De door de koper uitgevoerde betalingen zullen altijd eerst toegewezen worden aan alle verschuldigde renten en kosten, nadien aan de langst openstaande opeisbare facturen. Ook wanneer de koper meldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

5.8. Alle kosten met betrekking tot (buiten)gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de koper.

5.9. Klachten m.b.t. facturen uitgegeven door de verkoper, dienen gemotiveerd binnen de acht (8) dagen na hun verzending door middel van een aangetekende brief door de koper meegedeeld te worden aan de verkoper. Bij ontstentenis van klacht binnen deze termijn, wordt de koper geacht de factuur te hebben aanvaard. De koper zal bij het formuleren van deze klacht de datum en het nummer van de factuur vermelden.

Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

6.1. Alle geleverde en verkochte goederen en materialen blijven eigendom van de verkoper tot integrale betaling van de totaalprijs, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten.

6.2. Zolang die volledige betaling van de totaalprijs niet is gebeurd, mag de koper de goederen niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.

6.3. Zolang de volledige betaling van de totaalprijs niet is gebeurd, heeft de verkoper het recht om de levering van het verkochte goed op te schorten tot de volledige betaling van de totaalprijs.

6.4. Het risico voor verlies van materialen (bv. door brand) of schade die zou kunnen worden veroorzaakt door een derde partij (bv. door diefstal of vandalisme) wordt overgedragen van de verkoper naar de koper van zodra de koper het gekochte goed in ontvangst heeft genomen. Wanneer de koper echter aan de vervoerder de opdracht heeft gegeven de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, gaat het risico voor verlies of schade door derde partijen over op de koper bij levering aan de vervoerder.

Verkoop op afstand

7.1. Bij verkoop via de webshop van de verkoper heeft de koper-consument het recht om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de koper-consument of een door de koper-consument aangeduide derde fysiek bezitneemt van het goed, zonder motivering en zonder bijkomende kosten andere dan deze voorzien door het Wetboek van Economisch Recht.

7.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper-consument de verkoper (per gewone post: BIO-CIRCLE BV, Groenenbrielstraat 33, 9320 AALST, of per e-mail: info@bio-circle.be) via een ondubbelzinnige verklaring informeren van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan hij gebruikmaken van het herroepingsformulier, maar daartoe bestaat geen verplichting.

7.3. De bewijslast van de herroeping ligt bij de koper-consument.

7.4. De koper-consument dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na mededeling van de herroepingsbeslissing conform artikel 6.1. en 6.2. aan de verkoper terug te zenden of te overhandigen. De koper-consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

7.5. De verkoper zal, na ontvangst van de teruggezonden goederen, alle reeds ontvangen betalingen van de koper-consument vergoeden, inclusief de leveringskosten. De verkoper kan nooit verplicht worden om de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen. De reeds ontvangen betalingen worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht.

7.6. De verkoper behoudt zich het recht voor om te wachten met terugbetaling tot ze de teruggezonden goederen in ontvangst heeft genomen dan wel tot de koper-consument aantoont dat de goederen teruggezonden zijn.

7.7. De koper-consument blijft aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

7.8. De koper-consument heeft geen herroepingsrecht voor wat betreft producten die volgens zijn specificaties op maat gemaakt zijn of slechts kort houdbaar zijn.

Levering

8.1. De levering geschiedt op de afgesproken plaats, indien geen plaats van levering werd overeengekomen, geschiedt zij op het adres van de koper. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging.

8.2. De leveringstermijn wordt steeds aangegeven op de orderbevestiging. Deze leveringstermijn is louter richtinggevend.

8.3. In het geval van vertraging door de leverancier van de verkoper, onafhankelijk van de wil van de verkoper, bij het leveren van de nodige materialen, stukken of toestellen wordt de verbintenis tot levering van de bestelling in hoofde van de verkoper uitzonderlijke opgeschort. De verkoper zal u hierover onverwijld informeren.

8.4. Indien de levering dient te geschieden op het adres van koper of een andere plaats, zal het transport van de goederen op verzoek van de koper worden uitgevoerd door een transporteur aangeduid door de verkoper op risico van de verkoper. In dat geval zal de levering van de goederen plaatsvinden op het ogenblik dat de goederen op het adres van de koper of een andere door hem aangeduide plaats buiten het verkooppunt worden afgeleverd en de koper in het bezit wordt gesteld van de goederen, waarna het risico op de koper overgaat.

8.5. Eventuele plaatsing en montage van de goederen vallen ten laste van de koper.

Zichtbare conformiteit

9.1. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken op het ogenblik van de levering moeten de verkoper toekomen binnen de 24 uur na de levering. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op. Bij de levering van de goederen is de koper gehouden de conformiteit van de geleverde goederen na te gaan. De zichtbare gebreken moeten tevens steeds op het vrachtdocument vermeld worden. De koper zal de verkoper onmiddellijk schriftelijk (per gewone post: BIO-CIRCLE BV, Groenenbrielstraat 33, 9320 AALST, of per e-mail: info@bio-circle.be) in kennis stellen indien hij een zichtbaar gebrek vaststelt aan de geleverde goederen. Indien eventuele zichtbare gebreken niet schriftelijk ter kennis worden gebracht binnen 24 uur na de levering, wordt de koper geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard en goedgekeurd. Indien de koper een klacht formuleert en dit voorbehoud wordt gegrond geacht door de verkoper na onderzoek, heeft koper recht op een redelijke vergoeding (die nooit hoger kan zijn dan de prijs die koper voor het kwestieuze goed heeft betaald), voor zover de kosteloze herstelling of vervanging van het kwestieuze goed niet mogelijk is.

Wettelijke garantie ten aanzien van koper-consumenten

10.1. Ten aanzien van een koper-consument geldt een wettelijke garantie van twee (2) jaar vanaf de levering. De koper-consument moet in dit geval het gebrek aan de verkoper melden op straffe van verval binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt.

10.3. Garantie heeft nooit betrekking op schade of gebreken ontstaan ingevolge slijtage, onzorgvuldig gebruik of daden van derden. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage door de koper zelf, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montage-aanwijzingen door de koper. Het recht op garantie vervalt indien het gebrek en/of de schade is veroorzaakt door herstellingen of ingrepen door derden, of wanneer de goederen voorzien werden van niet-originele toebehoren of onderdelen die het gebrek en/of de schade hebben veroorzaakt.

GARANTIE TEN AANZIEN VAN KOPER-ONDERNEMINGEN

11.1. Ten aanzien van koper-ondernemingen worden de goederen gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende één (1) jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze waarborg geldt enkel voor reinigingsmachines.

11.2. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die de goederen in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden.

11.3. Deze garantie heeft nooit betrekking op schade of gebreken ontstaan ingevolge slijtage, onzorgvuldig gebruik of daden van derden. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage door de koper zelf, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montage-aanwijzingen door de koper. Het recht op garantie vervalt indien het gebrek en/of de schade is veroorzaakt door herstellingen of ingrepen door derden, of wanneer de goederen voorzien werden van niet-originele toebehoren of onderdelen die het gebrek en/of de schade hebben veroorzaakt.

11.4. Ieder verborgen gebrek dient zo snel mogelijk ter kennis te worden gebracht van de verkoper per aangetekend schrijven vanaf het moment dat de klant het gebrek heeft ontdekt, of in voorkomend geval, normalerwijze had moeten ontdekken. De koper moet in dit geval het gebrek aan de verkoper melden op straffe van verval binnen één (1) maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt. De klant moet bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het moment van levering of op het moment van voltooiing van de werken. In het geval van een bewezen verborgen gebrek heeft de koper de keuze om ofwel het goed terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het goed te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, voor zover het kosteloos herstel hetzij kosteloze vervanging van het goed onmogelijk is.

Aansprakelijkheid

12.1 De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien een zware fout en/of bedrog t.a.v. haar is bewezen, doch niet in geval van lichte fout. Hetzelfde geldt indien de verkoper beroep doet op onderaannemers.

12.2. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot:

Vergoeding van de schade van de koper die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van de verkoper en/of de vastgestelde gebreken aan de goederen.

Tot maximum het bedrag van de totaalprijs van de goederen of diensten vermeld in de overeenkomst tussen partijen.

12.3. De verkoper kan nooit gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, gevolg- en/of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, inkomstenderving.

Annulatie van de bestelling

13.1. Het annuleren van een bestelling is enkel mogelijk voor zover de bestelde goederen nog niet geleverd/afgehaald zijn.

13.2. Wanneer de koper-onderneming, na totstandkoming van de overeenkomst, beslist om de overeenkomst te annuleren, welke de oorzaak daarvan ook mag zijn (met uitzondering van overmacht in hoofde van de koper en hetgeen vermeld in artikel 3.3.), is de koper-onderneming een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de overeenkomst of de bestelling. De koper-consument heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren voor zover de bestelde goederen de onderneming nog niet hebben verlaten.

13.3. Bij annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst met een koper-consument door de verkoper na de ondertekening, welke de oorzaak daarvan ook mag zijn (met uitzondering van overmacht en hetgeen vermeld in artikel 3.3. en 13.6.), is de verkoper aan de koper-consument een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de overeenkomst of de bestelling.

13.4. Bij annulatie door de verkoper van de bestelling of verbreking van de overeenkomst met een koper-onderneming na de ondertekening, welke de oorzaak daarvan ook mag zijn (met uitzondering van overmacht) is de verkoper aan de koper-onderneming geen forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, tenzij de koper-onderneming kan aantonen dat hij door de annulatie enige schade leed.

13.5. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper.

13.6. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst mits een aangetekend schrijven te beëindigen wanneer de koper ernstig tekortschiet aan zijn verplichtingen in het kader van de overeenkomst en indien de koper deze tekortkoming(en) niet heeft geremedieerd binnen de zeven (7) dagen nadat de koper door de verkoper op deze tekortkoming(en) werd geduid.

13.7. Onder ernstige tekortkoming in hoofde van de koper wordt begrepen:

Het niet naleven van de gemaakte afspraken in het kader van de overeenkomst;

Het niet aanleveren van de noodzakelijke informatie aan de verkoper en/of de foutieve informatie aanleveren zodat de verkoper de overeenkomst niet kan uitvoeren;

Het weigeren van input te geven zodat de verkoper wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren.

13.8. Ook de koper heeft recht de overeenkomst mits een aangetekend schrijven te beëindigen met onmiddellijke ingang wanneer de verkoper ernstig tekortschiet aan haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst en indien de verkoper deze tekortkoming(en) niet heeft gepoogd te remediëren binnen de zeven (7) dagen nadat ze door de koper op deze tekortkoming(en) werd geduid.

Overmacht

14.1. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht.

14.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden het volgende verstaan: een plotse, onvoorspelbare en onvermijdelijke gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst onmogelijk maakt. Als overmacht in hoofde van de verkoper worden uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van de verkoper en andere situaties die de activiteiten van de verkoper ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

14.3. Indien er reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst werd voldaan door de verkoper of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (bv. een deel van de bestelling kan wel geleverd worden), is de verkoper gerechtigd om deze goederen afzonderlijk te factureren.

14.4. Voor het reeds betaalde gedeelte van de overeenkomst dat omwille van overmacht in hoofde van de verkoper niet verder uitgevoerd kan worden (de betaalde goederen die omwille van overmacht niet langer kunnen worden geleverd), is de koper gerechtigd op een pro rato terugbetaling.

Verwerking van persoonsgegevens

15.1 Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper, zal de verkoper optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

15.2. De verwerkingsactiviteiten, de rechten die in dit kader aan de koper worden verleend, en alle andere informatie inzake gegevensbescherming worden nader beschreven in het privacy statement van de verkoper dat te vinden is op https://bio-circle.be/privacy-policy.

15.3. Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de koper kan hij of zij contact opnemen met de verkoper via info@bio-circle.be.

Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechtbank

16.1 Op elke overeenkomst, aanbieding of advies is het Belgisch recht van toepassing, onverminderd het recht van de consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

16.2 In geval van klachten of ontevredenheid met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper, moedigt de verkoper de koper aan om in eerste instantie met haar contact op te nemen (per gewone post, e-mail of telefonisch), om een snelle oplossing voor uw klacht te vinden.

16.3 Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de verkoper onverminderd het recht van de consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk Wetboek te beroepen.

Slotbepalingen

17.1 Indien er bijzondere voorwaarden worden opgenomen op de offerte, factuur of overeenkomst en deze voorwaarden verschillen van de algemene voorwaarden, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden, hoewel de overige algemene voorwaarden een aanvullende werking hebben en onverwijld van toepassing blijven. De algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de koper of een derde partij zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de koper en de verkoper.

17.2 De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de koper en de verkoper zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

17.3 Indien een bepaling als overmatig of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Krijg advies van onze experts

Laat uw gegevens achter om u te laten bijstaan door een van onze experts.

Verzenden